0 0

Obchodní podmínky

Provozovatel: Gabriela Pavlačková, IČO: 04369998, Sídlo naší společnosti: Javorová 1521, Veselí nad Moravou, 698 01

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Nejlevnější Videohry.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, platného telefonního čísla a e-mailové adresy. Po objednání zboží Vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při registraci.

e) Vlastnické právo u zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

1. Cena zboží a platební podmínky

a) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 277910832/0300 , vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)

b) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

c) Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

d) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

e) V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2. Záruka a reklamace:

a) Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnictví koupeného zboží. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím zboží kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

b) Záruční doba je 24 měsíců na nové a 3 měsíce na použité zboží. Záruka začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. V případě, že je u produktu uvedeno Stav Perfektní, jedná se o zboží použité, které je kompletní, plně funkční, ve výborném stavu.

c) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

d) Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech pak do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

e) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.

f) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží):

a) Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nejlevnejsivideohry.cz.

b) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

c) V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

d) Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

e) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4. Práva a povinnosti prodávajícího:

a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným.

5. Práva a povinnosti kupujícího:

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č.40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek,který svoji objednávkou a souhlasem stvrzujete. Pokud nebude objednávka, zaslaná na dobírku, zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží 95 Kč a manipulační poplatek (tzv.smluvní pokuta) ve výši 500 Kč. Upozorňujeme, že veškeré pohledávky budou postoupeny právní firmě k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

d) Objednávku můžete vždy bezplatně stornovat, pokud však nebyla již odeslána na Vaši adresu. Storno objednávky pište na náš e-mail nebo telefonicky.

e) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.